بررسی وضعیت شرکت های فعال زیرمجموعه پتروشیمی باختردر بورس کالا

پتروشیمی باختر

شرکت پتروشیمی باختر از چندین شرکت مختلف تشکیل شده که چهار شرکت مهم و فعال آن در بورس کالا عبارت است از:

۱- پتروشیمی کردستان
۲- پتروشیمی لرستان
۳-  پتروشیمی مهاباد
۴-  پلیمر کرمانشاه

واحد تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا
تهیه کننده: حسام معصومی
تاریخ مورد بررسی از تاریخ ۹۶/۱/۱ تا ۹۶/۱۲/۲۹