بررسی وضعیت شرکت پلیمر آریاساسول در معاملات شرکت بورس کالای ایران

واحد تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا
تهیه کننده: حسام معصومی
تاریخ مورد بررسی از تاریخ ۹۷/۱/۱ تا ۹۷/۲/۳۱