خدمات حساب مشتریان ینترنتی

 

 

دستورالعمل اجریی سفارش دهی الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

در اﺟﺮی ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ﻣﺼـﻮب ﺷﻮری ﺑﻮرس، ﻣﻮرخ 1355/03/12، اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮی اﺟﺮی ﻣﻔﺎد ﺳﻔﺎرش ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوﺷـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد، در ﺗﺎرﯾﺦ 1383/09/14 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﯿﺪ و ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼغ  ﮔﺮدﯾﺪ.

  1. دریافت سفارشهی خریدوفروش الکترونیکی سهام شرکتها و سایر اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است، منوط به امضی توافقنامهی است که متن آن از سوی سـازمان بورس تهیه شده و جهت امضاء و مبادله بین کارگزار و مشتری، ابلاغ میشود.
  2. حدود اختیارات، وظایف و مسئولیتهی مشتری و کارگزار در اجـری سـفارش خریـد یـا فـروش الکترونیکی براساس آییننامۀ معاملات بورس و مفاد توافقنامۀ موضوع بند 1 خوهد بود.
  3. کارگزاری که با سفارش الکترونیکی به خرید یا فروش اوراق بهادار اقدام مینماید، مکلـف اسـت قبل از انجام معامله و در جریان امضی توافقنامه، هویت مشتری را احراز نموده و تصویر معتبری از مدارک هویت وی و یا اطلاعات شناسنامهی مشتری را اخذ کند. درهرحـال، مسـئولیت احـراز هویت مشتری و مطابقت شخص متقاضی با مشخصات اعلامشده بر عهده کارگزار میباشد.
  4. کارگزار باید پس از احراز هویت مشتری نام او را به عنوان یکی از کاربران، در سـامانۀ اطلاعـاتی خود منظور کند و رمز عبور (Password)منحصربه فردی به مشـتری تخصـیص دهـد. کـارگزار موظف است در طراحی سایت، ترتیبی دهد که رمـز عبـور اولیه در هـر زمـان توسـط مشـتری قابل تغییر باشد.
  5. در هر مورد که امنیت سیستم سفارش الکترونیکی کارگزار به هر دلیل مـورد تهدیـد قـرار گیـرد، کارگزار موظف است سیستم را متوقف کند، و مراتب را به اطلاع سازمان برساند. شـروع به کـار مجدد سامانۀ سفارش الکترونیکی کارگزار منوط به تأیید سازمان است. تحویل گوهینامۀ موقـت تجمعی اوراق بهادار منوط به دریافت گوهینامه هی قبلی همان اوراق میباشد.
  6. مشتری میتواند از طریق مراجعۀ حضوری، گوهینامۀ موقت اوراق بهاداری را دریافت نماید که از طریق الکترونیکی خریداری کرده است. کـارگزار خریـدار، در صـورت درخواسـت مشـتری، بایـد گوهینامۀ یادشده را در محل کار خود به مشتری تحویل نماید.
  7. کارگزار در معاملات الکترونیکی میتواند اوراق بهادار متعلق به مشتری را که گوهینامـۀ موقـت آن در اختیار کارگزاری است، به فروش رساند. فروش الکترونیک اوراق بهاداری که گـوهینامـۀ موقت آن در اختیار کارگزار نباشد، مجاز نمیباشد.
  8. در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، مـیبایـد گزارشـی از صـورت وضـعیت حساب مشتری، شامل معاملات انجام شده و وجوه دریافتی و پرداختی، و نیز فهرستی از موجودی اوراق بهادار و سفارشهی اجراء نشده خرید و فروش را به طور الکترونیک بـری مشـتری ارسـال نماید. کارگزاری که با امضی توافقنامه با مشتری، سفارشهی وی را اجرا میکند، باید صـورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف 24 ساعت بعداز پایان روزی که معامله بری مشـتری انجام میشود، در اختیار وی قرار دهد.
  9. کارگزاری که در اجری این دستورالعمل سفارشهی مشـتری را اجـرا مـیکنـد، موظـف اسـت داده پیامهی (message data) دریافتی از مشتری را در سامانۀ اطلاعاتی خود ثبـت و نگهـداری نماید.
  10. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوی داده پیامها، اطلاعات مندرج در سامانۀ اطلاعاتی کارگزار معتبر و بری طرفین لازم الاتباع میباشد، مشروط بـر ایـنکه ایـن اطلاعات با گزارشهی دورهی مندرج در ماده 7 مغایر نباشد.

 

ورود به سامانه: