شماره حساب های بورس اوراق بهادار

شبا شماره حسابکد شعبهشعبهنوع حسابنام بانک
IR77 0560 0849 0400 0041 9170 02849-40-41917-2849سی تیرجاریسامان
IR98 0170 0000 0010 1732 1090 060101732109006695بورسسیباملی
IR40 0120 0000 0000 1770 8877 33177088773362059حافظجامملت
IR77 0550 0106 0020 0010 8030 01106-2-10803-1106حافظجاریاقتصادنوین
IR24 0570 0256 0110 1419 8640 01256-11-1419864-1256حافظجاریپاسارگاد
IR31 0190 0000 0010 9806 2180 0301098062180031833حافظسپهرصادرات
IR50 0660 0000 0010 0003 4860 0501000034860050129حافظجاریدی
IR20 0180 0000 0000 0166 6204 140166620414165انقلابجاریتجارت
IR95 0650 1214 0110 2200 0220 011214-11-2200022-11214سعادت آبادجاریحکمت ایرانیان
IR68 0640 0132 0071 0015 8280 01132-71-15828-1132سعادت آبادجاریگردشگری

شماره حساب آتی سهام

شبا شماره حسابکد شعبهشعبهنوع حسابنام بانک
IR87 0560 0849 0430 0041 9170 01849-43-41917-1849سی تیرجاریسامان

شماره حساب های صندوق سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان

شبا شماره حسابکد شعبهشعبهنوع حسابنام بانک
IR35 0560 0849 8100 1533 3150 01849-810-1533315-1849سی تیرکوتاه مدتسامان
IR76 0170 0000 0021 6613 9430 020216613943002695بورسکوتاه مدتملی
IR76 0510 0103 8500 0191 7850 01103-850-191785-1103سعادت آبادکوتاه مدتموسسه اعتباری توسعه
IR26 0120 0200 0000 4070 9518 6140709518616211/7بورس کالاکوتاه مدتملت

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی

شبا شماره حسابکد شعبهشعبهنوع حسابنام بانک
IR14 0560 0849 8100 0041 9170 02849-810-419117-2849سی تیرکوتاه مدتسامان

شماره حساب های صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

شبا شماره حسابکد شعبهشعبهنوع حسابنام بانک
IR34 0560 0849 8100 4091 7170 01849-810-4191717-1849سی تیرکوتاه مدتسامان
IR13 0170 0000 0021 8599 2540 000218599254000695بورسبلند مدتملی
IR56 0510 0103 8500 0211 4880 01103-850-211488-1103سعادت آبادکوتاه مدتموسسه اعتباری توسعه
IR65 0660 0000 0020 0966 0920 020200966092002129حافظکوتاه مدتدی
IR04 0650 1103 8010 1519 7410 011103-810-1519741-11103فرحزادیکوتاه مدتحکمت
IR89 0700 0405 0022 2730 0000 01405-2730000-1405سعادت آبادجاریرسالت

شماره حساب های صندوق جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

شبا شماره حسابکد شعبهشعبهنوع حسابنام بانک
IR95 0560 0849 8100 2189 8760 01849-810-2189876-1849سی تیرکوتاه مدتسامان
IR07 0700 0405 0022 3664 9740 01405-3664974-1405مرکزیجاریرسالت
IR03 0570 0203 8101 2308 9051 01203-8100-12308905-1203سعادت آبادکوتاه مدتپاسارگاد
IR18 0650 1214 8410 1667 3740 011214-841-1667374-11214سعادت آبادکوتاه مدتحکمت ایرانیان
IR87 0170 0000 0011 0350 8210 070110350821007سعادت آبادجاریملی

شماره حساب آموزش

شبا شماره حسابکد شعبهشعبهنوع حسابنام بانک
IR58 0560 0849 7100 0041 9170 01849-710-41917-1849سی تیرکوتاه مدتسامان

شماره حساب های سبدگردانی

شبا شماره حسابکد شعبهشعبهنوع حسابنام بانک
IR39 0560 0849 0400 0041 9170 07849-40-41917-7849سی تیرکوتاه مدتسامان
IR93 0550 0106 0020 0010 8030 04106-2-10803-4106حافظجاریاقتصادنوین

شماره حساب های بورس انرژی

شبا شماره حسابکد شعبهشعبهنوع حسابنام بانک
IR48 0170 0000 0010 9149 5480 040109149548004695بورسجاریملی
IR71 0120 0000 0000 4537 3584 1145373584116211/7بورس کالاجاریملت

شماره حساب بورس کالا

شبا شماره حسابکد شعبهشعبهنوع حسابنام بانک
IR71 0120 0000 0000 0868 8943 608688943/606211/7بورس کالاجاریملت

شماره کارت های مجازی

شماره کارتبانک
6037-9913-1249-1867ملی
6219-8610-0192-0544سامان