شماره حساب های بورس اوراق بهادار

 
شماره حساب شبا نام بانک شعبه
0101732109006 IR980170000000101732109006 ملی بورس اوراق بهادار
1770887733 IR400120000000001770887733 ملت بورس تهران
166620414 IR200180000000000166620414 تجارت نجات الهی
106-2-10803-1 IR770550010600200010803001 اقتصاد نوین حافظ
849-40-41917-2 IR770560084904000041917002 سامان سی تیر
0109806218003 IR310190000000109806218003 صادرات سعادت آباد
1214-11-2200022-1 IR950650121401102200022001 حکمت ایرانیان سعادت آباد
203-110-1419864-1 IR340570020311001419864001 پاسارگاد سعادت آباد
0100252224009 IR۷۹۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۲۵۲۲۲۴۰۰۹ آینده ملاصدرا
1009992 IR060610000000000001009992 شهر جنت آباد

شماره حساب آتی سهام

 
شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR87 0560 0849 0430 0041 9170 01 849-43-41917-1 849 سی تیر جاری سامان

شماره حساب آموزش

 
شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR58 0560 0849 7100 0041 9170 01 849-710-41917-1 849 سی تیر کوتاه مدت سامان

شماره حساب های بورس انرژی

 
شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR48 0170 0000 0010 9149 5480 04 0109149548004 695 بورس جاری ملی
IR71 0120 0000 0000 4537 3584 11 4537358411 6211/7 بورس کالا جاری ملت

شماره حساب بورس کالا

 
شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR71 0120 0000 0000 0868 8943 60 8688943/60 6211/7 بورس کالا جاری ملت
 

 

شماره کارت های مجازی

 
 
شماره کارت بانک
6037-9918-9969-8074 ملی
6219-8610-0192-0544 سامان