تجاری سازی

 

پس از راه‌اندازی بازار دارایی فکری در بازار سوم فرابورس ایران و لزوم تهیه مدارک و مستندات لازم به منظور تجاری سازی در این بازار، کارگزاری سهم آشنا با بهره‌گیری از دانش کارشناسان خود خدمات مالی در زمینه تهیه و تدوین طرح کسب و کار مبتنی بر دارایی فکری و مستندات لازم جهت تجاری سازی این دارایی‌های فکری را به منظور قابلیت عرضه در فرابورس را ارائه می‌دهد.