قبل از ارسال درخواست ثبت نام سرمایه گذار حرفه‌ای شرایط و قوانین مربوطه را مطالعه نمایید.

 

ثبت نام سرمایه گذار حرفه‌ای

 
[form result]
نوع حساب خود در کارگزاری سهم آشنا را انتخاب کنید:
شما شامل کدامیک از دسته بندی‌های سرمایه گذار حرفه‌ای می‌باشید؟
برای موارد 1، 2 و 3 ارسال تصویر مدرک الزامی است سایر گزینه ها بصورت اتوماتیک توسط کارگزاری بررسی خواهد شد و نتیجه آن اطلاع رسانی میگردد.
شرکت شما شامل کدامیک از دسته بندی‌های سرمایه گذار حرفه‌ای می‌باشد؟