شماره حساب های بورس اوراق بهادار

 
شماره حساب شبا نام بانک شعبه
101732109006 IR980170000000101732109006 ملی بورس اوراق بهادار
4039697638 IR840120000000004039697638 ملت بورس کالا
166620414 IR200180000000000166620414 تجارت نجات الهی
106-2-10803-1 IR770550010600200010803001 اقتصاد نوین حافظ
849-40-41917-2 IR770560084904000041917002 سامان سی تیر
0109806218003 IR310190000000109806218003 صادرات سعادت آباد
1214-11-2200022-1 IR950650121401102200022001 حکمت ایرانیان سعادت آباد
415-110-1419864-1 IR780570041511001419864001 پاسارگاد بورس اوراق بهادار
0100252224009 IR۷۹۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۲۵۲۲۲۴۰۰۹ آینده ملاصدرا
0100845837771 IR880610000000100845837771 شهر سعادت آباد میدان کاج
3010-1091-1666-03 IR740540105320100026025603 پارسیان سعادت آباد شمالی
0100003486005 IR500660000000100003486005 دی حافظ
132-71-15828-1 IR680640013200710015828001 گردشگری سعادت آباد
0101099599604 IR720530000000101099599604 کارآفرین بلوار ناهید

شماره حساب آتی سهام

 
شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR87 0560 0849 0430 0041 9170 01 849-43-41917-1 849 سی تیر جاری سامان

شماره حساب آموزش

 
شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR58 0560 0849 7100 0041 9170 01 849-710-41917-1 849 سی تیر کوتاه مدت سامان

شماره حساب های بورس انرژی

 
شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR48 0170 0000 0010 9149 5480 04 0109149548004 695 بورس جاری ملی
IR71 0120 0000 0000 4537 3584 11 4537358411 6211/7 بورس کالا جاری ملت

شماره حساب بورس کالا

 
شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR71 0120 0000 0000 0868 8943 60 8688943/60 6211/7 بورس کالا جاری ملت
 

 

شماره کارت های مجازی

 
 
شماره حساب شماره کارت بانک شعبه
101732109006 6037-9918-9969-8074 ملی بورس اوراق بهادار
849-40-41917-2 6219-8610-0192-0544 سامان سرو